Начало       За нас       Дейност       Документи       Галерия     План прием
2017 г. - Всички права запазени
Web Design: ErebuS
ПЛАН ПРИЕМ 2020 -2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Процедура за прием на ученици на обявените свободни места  в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

1. Учениците, които желаят да се запишат в Обединено училище "Йордан Йовков",  с. Браничево за обявените свободни места и/или техните родители, подават писмено заявление съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на училището.
2. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево издава служебна бележка до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.
3. Служебната бележка се представя заедно със заявлението за преместване, служебно от директора на Обединено училище "Йордан Йовков"  на директора на училището, от което се премества ученикът.
4. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на директора на приемащото училище удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
5. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
6. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
7. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево
8. Заявлението за записване в училището може да бъде изтеглено от сайта на училището - документи - административни услуги, на следния  електронен адрес: http://obubranichevo.com/admuslugi.html

ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

"    ОбУ "Йордан Йовков" има висококвалифициран преподавателски състав с богат професионален опит, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка.
"    ОбУ "Йордан Йовков" осигурява сигурност за учениците, обучение близо до дома и възможност за осъществяване на ежедневен родителски контрол.
"    В ОбУ "Йордан Йовков" цари неповторим творчески дух и атмосфера.
"    ОбУ "Йордан Йовков" предоставя реална възможност за развиване на ученическия потенциал и таланти в различни области на науката и изкуството
"    В ОбУ "Йордан Йовков" се изучават два чужди езика - английски език, руски език.
"    В ОбУ "Йордан Йовков" се предлага профилирана и разширена подготовка по различни учебни предмети: български език и литература, история и цивилизации чужди езици, математика, информационни технологии, технологии и предприемачество и др.
"    В ОбУ "Йордан Йовков" се работи много успешно по разнообразни проекти  и програми - "Подкрепа за успех", "Образование за утрешния ден, "Училищен плод", "Училищно мляко"  др., които дават възможност за всестранно развитие на ученическата личност и изграждат навици за здравословно хранене.
"    ОбУ "Йордан Йовков" разполага с подходяща материална база и съвременни информационни и технически средства, които обогатява ежегодно.
"    ОбУ "Йордан Йовков" предлага целодневна организация на учебния ден за всички ученици от І до VІІ клас. За учениците, включени в целодневна организация са осигурени: много-добри условия за самоподготовка,  занимания по интереси, отдих и спорт, безплатен обяд и др.
"    В ОбУ "Йордан Йовков" ежегодно се организират екскурзии и посещения на обекти с образователна цел през учебната година и летен отдих на море през лятната ваканция
"    За всички ученици, които не са от с. Браничево се осигурява ежедневен безплатен транспорт до училището и обратно до дома.


- УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС В ОбУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"  СЕЛО БРАНИЧЕВО ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

- УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ОбУ "Й. ЙОВКОВ" СЕЛО БРАНИЧЕВО ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ОТ І ДО VІІ КЛАС

- З А П О В Е Д №  РД 06-300/20.03.2020 г. Относно: Утвърждаване на училищен план-прием за 2020/2021 учебна година.


ПЛАН ПРИЕМ 2021 -2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Процедура за прием на ученици на обявените свободни места  в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

1. Учениците, които желаят да се запишат в Обединено училище "Йордан Йовков",  с. Браничево за обявените свободни места и/или техните родители, подават писмено заявление съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на училището.
2. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево издава служебна бележка до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.
3. Служебната бележка се представя заедно със заявлението за преместване, служебно от директора на Обединено училище "Йордан Йовков"  на директора на училището, от което се премества ученикът.
4. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на директора на приемащото училище удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
5. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
6. Директорът на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
7. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на Обединено училище "Йордан Йовков" с. Браничево
8. Заявлението за записване в училището може да бъде изтеглено от сайта на училището - документи - административни услуги, на следния  електронен адрес: http://obubranichevo.com/admuslugi.html


ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

-    ОбУ "Йордан Йовков" има висококвалифициран преподавателски състав с богат професионален опит, който осигурява качествено образование, поставяйки високи критерии при контрол и оценка.
-    ОбУ "Йордан Йовков" осигурява сигурност за учениците, обучение близо до дома и възможност за осъществяване на ежедневен родителски контрол.
-    В ОбУ "Йордан Йовков" цари неповторим творчески дух и атмосфера.
-    ОбУ "Йордан Йовков" предоставя реална възможност за развиване на ученическия потенциал и таланти в различни области на науката и изкуството
-    В ОбУ "Йордан Йовков" се изучават два чужди езика - английски език, руски език.
-    В ОбУ "Йордан Йовков" се предлага профилирана и разширена подготовка по различни учебни предмети: български език и литература, история и цивилизации чужди езици, математика, информационни технологии, технологии и предприемачество и др.
-    В ОбУ "Йордан Йовков" се работи много успешно по разнообразни проекти  и програми - "Подкрепа за успех", "Образование за утрешния ден, "Училищен плод", "Училищно мляко"  др., които дават възможност за всестранно развитие на ученическата личност и изграждат навици за здравословно хранене.
-    ОбУ "Йордан Йовков" разполага с подходяща материална база и съвременни информационни и технически средства, които обогатява ежегодно.
-    ОбУ "Йордан Йовков" предлага целодневна организация на учебния ден за всички ученици от І до VІІ клас. За учениците, включени в целодневна организация са осигурени: много-добри условия за самоподготовка,  занимания по интереси, отдих и спорт, безплатен обяд и др.
-    В ОбУ "Йордан Йовков" ежегодно се организират екскурзии и посещения на обекти с образователна цел през учебната година и летен отдих на море през лятната ваканция
-    За всички ученици, които не са от с. Браничево се осигурява ежедневен безплатен транспорт до училището и обратно до дома.

- УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС В ОбУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"  СЕЛО БРАНИЧЕВО ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

- УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ОбУ "Й. ЙОВКОВ" СЕЛО БРАНИЧЕВО ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА ОТ І ДО VІІ КЛАС

- З А П О В Е Д №  РД 06-237/25.03.2021 г. Относно: Утвърждаване на училищен план-прием за 2021/2022 учебна година.

- Училищна комисия по приема на учениците в VIII клас за учебна 2021-2022 година
ул."Радецки" - 9, ПК:9967 с.Браничево, Община Каолиново
e-mail:  obu_branichevo@abv.bg
                     ou_branichevo@mail.bg         
           tel: +359 (0)5366 21-41